• +31 88 8000 500

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Verbinding: mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Voiped Telecom. Algemene voorwaarden: zijn van toepassing op levering van de Services en alle verzoeken, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Klanten.

Bijlage: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst waarin de voorwaarden voor de levering van de Diensten worden beschreven, zoals de Algemene Voorwaarden, Bestelformulieren, Servicebeschrijving, Service Level Agreements (indien van toepassing) en Tarieflijsten. In de Overeenkomst staat vermeld welke bijlagen er deel van uitmaken.

CPS: Carrier Pre-Select, de Dienst waarbij de Analoge of ISDN Infrastructuur van KPN zo is ingesteld met behulp van een automatische inbelcode, om uitgaande gesprekken via Voiped Telecom mogelijk te maken.

DSL-services: services waarvoor DSL-technologie wordt gebruikt.

Datadiensten: Diensten waarbij Voiped Telecom een (veilige) verbinding biedt om verschillende netwerken met elkaar of met internet te verbinden.

Servicebeschrijving: een document dat de (technische) details van de Services, zoals functionaliteiten en specificaties, beschrijft dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst in de vorm van een Bijlage.

Diensten: de (elektronische) communicatiediensten die Voiped Telecom aan haar Klant levert onder toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst. Deze Diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Voiped Telecom's (Indirecte) Toegangsservices (via netwerkinfrastructuur van derden), Mobiele (Data) Diensten, Internetdiensten, ICT-diensten en alarm- en betalingsverkeer.

Domeinnaam: een unieke naam die kan duiden op een website of een andere internetgerelateerde dienst of voorziening.

Gebruikersnaam: De door Voiped Telecom aan de Klant verstrekte identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Klant in combinatie met een door Voiped Telecom aan de Klant toegekend wachtwoord, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, heeft toegang tot de Diensten van Voiped Telecom. Voiped Telecom: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voiped Telecom BV, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66374596 000035002808, handelend onder namen als Voiped Telecom en Voiped Wholesale BV

Internetservices: Services zoals internettoegang, hosting van websites, e-mail en / of registratie van een domeinnaam en gerelateerde services.

IP-adres: een uniek nummer dat bestaat uit een reeks nummers die op internet wordt gebruikt om machines en / of een locatie te identificeren.

IS / RA-punt: het afbakeningspunt dat wordt geleverd door de externe netwerkinfrastructuur van derden die door Voiped Telecom wordt gebruikt om toegangsdiensten te realiseren.

Klant: de partij met wie Voiped Telecom onderhandelt over het verlenen van Diensten, of de partij waarmee Voiped Telecom een overeenkomst heeft gesloten over de levering van Diensten.

Bestelformulier: een door de Klant in te vullen formulier of een door Voiped Telecom opgestelde modelovereenkomst die, na ondertekening door de Klant en (schriftelijke) aanvaarding door Voiped Telecom, onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en waarin de Klant dient aan te geven welke Diensten het zal afnemen onder de voorwaarden beschreven in dit formulier en de Overeenkomst.

Overeenkomst: elke (raam) overeenkomst tussen Voiped Telecom en de Klant met betrekking tot het verlenen van Diensten, inclusief de Bijlagen, waaronder in ieder geval de Algemene Voorwaarden Voiped Telecom.

Ready for Service Date: de datum waarop de door de klant gevraagde service wordt geleverd en door de klant in gebruik kan worden genomen.

Service Level Agreement: een document dat de details van de Services beschrijft, dat deel uitmaakt van de Overeenkomst in de vorm van een Bijlage (indien van toepassing).

Tarieflijst: een overzicht van de tarieven die Voiped Telecom in rekening brengt voor het leveren van de Diensten en die als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst of waarnaar duidelijk wordt verwezen in de Overeenkomst.

Toegangsdiensten: Diensten voor de levering waarvan gebruik wordt gemaakt van een door Voiped Telecom aangeboden netwerkinfrastructuur, of waarbij gedeeltelijk gebruik kan worden gemaakt van de netwerkinfrastructuur van derden. Voorbeeldinfrastructuren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, koper-, glasvezel- of mobiele netwerken.

Voorzieningen: alle Voorzieningen die namens de Dienst aan de Klant worden verstrekt zoals bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, zoals hardware en / of software, installaties, kabels, fysieke aansluitingen en instrumenten. Werkdagen: maandag t / m vrijdag exclusief erkende nationale feestdagen in Nederland.

Artikel 2: Algemeen

2.1 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, geldt de volgende prioriteit: 1. Het door Voiped Telecom schriftelijk aanvaarde lichaam van de Overeenkomst of het Bestelformulier; 2. de algemene voorwaarden; 3. de servicebeschrijving; 4. de Service Level Agreement (indien van toepassing); 5. alle andere documenten die tot de overeenkomst behoren.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten met klanten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de klant en Voiped Telecom. Inkoopvoorwaarden en / of andere (algemene) voorwaarden van de Klant of vermeld op de door Voiped Telecom verzonden facturen worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen Voiped Telecom en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes en aanbiedingen aan de klant zijn geldig tot de vermelde geldigheidsdatum en zijn volledig vrijblijvend. Dit betekent dat ze kunnen worden ingetrokken / ingetrokken vóór het sluiten van de overeenkomst.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt het verzoek van de Klant voor de Services ingediend door de Klant die het Bestelformulier invult en ondertekent.

3.3 Een aanvraag / bestelling kan alleen in behandeling worden genomen als alle informatie correct is ingevuld en de Klant alle gevraagde medewerking heeft verleend. Als het definitieve gebrek aan acceptatie van de bestelling niet het gevolg is van omstandigheden veroorzaakt door de klant, is deze verantwoordelijk voor de terugbetaling van de redelijk gemaakte kosten.

3.4 De informatie in de bestelformulieren en andere informatie die nodig is voor de levering van de dienst / verbinding wordt door de klant gecontroleerd op juistheid en juistheid. Daarnaast worden door de Klant de volgende documenten verstrekt: Voor:

private partijen: een identiteitsbewijs (Wet identificatieplicht) en bewijs van duurzaam verblijf of domicilie in Nederland. Voor bedrijven / stichtingen en / of rechtspersonen: een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) en een identiteitsbewijs (Wet identificatieplicht) van de gemachtigde vertegenwoordiger van de onderneming / stichting of rechtspersoon.

Voiped Telecom is te allen tijde bevoegd om de kredietwaardigheid van de Klant te controleren.

3.5 Voiped Telecom is gerechtigd een redelijke zekerheid te verlangen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Klant. Deze beveiliging kan omvatten, maar is niet beperkt tot, een borg, een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Voiped Telecom een voor Voiped Telecom aanvaardbare zekerheid te stellen.

3.6 Voiped Telecom is bevoegd de levering van de Diensten op te schorten of op te schorten indien: Voiped Telecom gegronde twijfels heeft omtrent de door Voiped Telecom vereiste kredietwaardigheid en beveiliging van de Klant als bedoeld in artikel 3.5, of indien geen automatische incassomachtiging in rekening wordt gebracht op de bank- of girorekening van de Klant (indien overeengekomen) wordt niet uitgegeven; of indien (vrijwel) vaststaat of aannemelijk is dat de Klant de voorwaarden van de Overeenkomst niet (kan) voldoen.

3.7 De Overeenkomst, inclusief wijzigingen daarvan, is van kracht: op de datum van ondertekening door Voiped Telecom en de Klant van een offerte of ander document van Voiped Telecom; of b. op de datum van ontvangst van schriftelijke of elektronische bevestiging door Voiped Telecom van aanvaarding van een bestelling voor een Dienst ingevolge artikel 2.1 of indien c. de Klant stelt Voiped Telecom feitelijk in staat met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen of de Dienst te leveren.

3.8 De afbeeldingen, tekeningen, afmetingen en berekeningen behorende bij een Overeenkomst zijn een schatting, tenzij Voiped Telecom uitdrukkelijk heeft aangegeven dat deze als een exacte specificatie worden beschouwd.

3.9 Memo's, doorhalingen, annotaties of andere aanpassingen in de Bestelformulieren, Overeenkomsten, Bijlagen, Servicebeschrijvingen of andere documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst of de (Algemene) Voorwaarden voor de levering van de Services worden niet verwerkt tenzij aangegeven / toegevoegd in de respectievelijke delen van het formulier binnen de context van dit veld.

3.10 Alle mondeling gegeven tarieven, extra kortingen die afwijken van de 'normaal' geldende tarieven in de Tarieflijst en / of kortingen gegeven door het personeel van Voiped Telecom en / of indien de overeenkomst tot stand komt via een vertegenwoordiger van Voiped Telecom, gegeven door zodanige vertegenwoordiger van Voiped Telecom, zijn slechts bindend voor de Klant indien deze schriftelijk zijn bevestigd in formulieren voor dat doel of op een andere manier door Voiped Telecom.

Artikel 4: Serviceniveau en gebruik van de Service

4.1 Of een Dienst mag worden verleend is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de Dienst op de locatie zoals door de Klant aangegeven in het Bestelformulier, deze verschillende punten naar keuze van Voiped Telecom.

4.2 (Technische) details van de Services worden beschreven in de desbetreffende Servicebeschrijving, die gratis verkrijgbaar is bij Voiped Telecom. Voiped Telecom behoudt zich het recht voor om de Dienstbeschrijving eenzijdig te herzien.

4.3 Het is mogelijk dat als onderdeel van een Dienst een (bel) krediet wordt verstrekt. Indien dit belkrediet niet binnen de factuurperiode is opgebruikt, kan het slechts in beperkte mate worden overgedragen naar een volgende factuurperiode. De details worden gegeven in de relevante servicebeschrijving. In geen geval, zelfs niet na beëindiging van de Overeenkomst, kan de Klant de betaling van de waarde van het belkrediet (contant of anderszins) vorderen.

4.4 Voiped Telecom is niet aansprakelijk voor de geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Klant voor ogen heeft, ook niet indien dit doel vooraf aan Voiped Telecom bekend is gemaakt. De servicebeschrijving van de service is de richtlijn.

4.5 Voiped Telecom zal zich inspannen om de Dienst zo min mogelijk te verstoren. Voiped Telecom biedt echter geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst, tenzij anders overeengekomen in de Service Level Agreement (indien van toepassing) in overeenstemming met de daarin beschreven voorwaarden.

4.6 Voiped Telecom spant zich in om de Dienst te optimaliseren door middel van de geleverde beveiliging maar garandeert niet dat deze beveiliging onder alle omstandigheden toereikend zal zijn, en Voiped Telecom sluit alle aansprakelijkheid voor verlies uit vanwege niet-optimale beveiliging, beveiligingslekken en / of (onrechtmatige) inbreuk door derden.

Artikel 5: Levering

5.1 De door Voiped Telecom opgegeven levertijden zijn indicatief. Leveringstermijnen zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van en / of bij de Klant, en eventuele wijzigingen of modificaties die hierin kunnen worden aangebracht ten behoeve van levering van de overeengekomen Diensten. Leveringstermijnen kunnen ook worden beïnvloed door bijvoorbeeld het ontbreken van een werkende terminal (IS / RA-punt) als bedoeld in artikel 5.3, het ontbreken van de noodzakelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten van de gebouweigenaar bij toegang tot een gebouw is vereist, of van de grondeigenaar in het geval van graafwerkzaamheden. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming van de gebouweigenaar.

5.2 De Services worden geleverd op het adres (en indien van toepassing op de relevante verdieping of het niveau) dat door de Klant is ingevoerd op het Bestelformulier dat bij de desbetreffende Service hoort. Als de Klant de Service naar een ander adres wil verplaatsen, wordt dit beschouwd als een voortijdige beëindiging en is de beëindigingsbepaling van artikel 14.6 van toepassing. Voor de levering van de dienst op het nieuwe adres moet de klant een nieuw bestelformulier invullen of een nieuwe overeenkomst aangaan. Af te spreken schriftelijke voorwaarden, de Klant en Voiped Telecom kunnen van dit artikel afwijken.

5.3 De (termijn voor) levering van de Diensten is afhankelijk van een werkend aansluitpunt (IS / RA punt). De Klant is verantwoordelijk voor een werkend IS / RA-punt op de locatie waar de Diensten moeten worden geleverd. Als een IS / RA-punt niet aanwezig is of niet werkt op een bepaalde locatie, worden de kosten voor leggen en / of reparatie volledig door de klant in rekening gebracht.

Artikel 6: Nummers, toegangscodes etc.

6.1 Namens een Dienst kan Voiped Telecom de Klant een of meer nummers en / of e-mailadressen en / of Domeinnamen en / of IP-adressen en, indien van toepassing, bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en / of andere toegangscodes verstrekken. .

De Klant kan geen rechten afdwingen met betrekking tot het gebruik van het bewaren van dergelijke nummers, e-mailadressen, Domeinnamen en / of IP-adressen en, indien van toepassing, bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en / of andere toegangscodes, behoudens wettelijke vereisten met betrekking tot nummeroverdraagbaarheid.

6.2 Voiped Telecom behoudt zich het recht voor om nummers, e-mailadressen, domeinnamen, IP-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en / of andere verstrekte toegangscodes te wijzigen of in te trekken. Voiped Telecom streeft er in dat geval naar om de Klant zo spoedig mogelijk te informeren en indien mogelijk een overgangsperiode toe te passen.

6.3 Voiped Telecom is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant indien, als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan of andere wet- of regelgeving, ongestoord gebruik van de nummers en / of e-mailadressen en / of Domeinnamen en / of IP-adressen en eventuele bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en / of andere toegangscodes zijn niet mogelijk. 6.4 De Klant garandeert dat hij zich zal onthouden van gedrag en gebruik van nummers en / of e-mailadressen en / of Domeinnamen en / of IP-adressen en, indien van toepassing, bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en / of andere toegangscodes, die in strijd zijn met de nationale nummerplan, de voorschriften en beperkingen zoals door de ACM bepaald bij de toekenning van de nummers en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 7: Tarieven

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant verplicht Voiped Telecom te betalen naar het soort Dienst: a. een vergoeding per succesvol gesprek en een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief; b. een vergoeding voor ander dienstspecifiek verbruik op basis van verbruikstarief c. een maandelijks vast tarief; en d. een eenmalig tarief voor de installatie en / of levering van de Dienst.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle vermelde bedragen exclusief BTW.

7.3 Voiped Telecom is altijd bevoegd om de vergoeding en tarieven als bedoeld in artikel 7.1 (a) en / of (b) alsmede eventueel geldende discontovoeten te wijzigen Voiped Telecom informeert de Klant minimaal één maand voorafgaand aan een tariefverhoging.

7.4 Voiped Telecom is gerechtigd de tarieven als bedoeld in artikel 7.1, (a), (b) en / of (c) te wijzigen volgens de meest recente prijsindex zoals gepubliceerd door het CBS Lonen CAO Business Services '. Tariefwijzigingen onder dit artikel worden vooraf door Voiped Telecom bekend gemaakt.

7.5 Voiped Telecom is tevens gerechtigd het tarief als bedoeld in artikel 7.1, (c) en (d), alsmede enige andere clausule in de Overeenkomst te wijzigen, met ingang van minimaal een maand na bekendmaking van deze wijziging. Als dit een tariefwijziging is die negatief is voor de Klant, kan de Klant, indien hij het niet eens is met deze tariefwijziging, de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefwijziging van kracht wordt. In dat geval mag de Klant voor de nakoming van de Overeenkomst geen beroep doen op Voiped Telecom of deze aansprakelijk stellen voor eventuele 'omschakelingskosten'.

7.6 Indien Voiped Telecom werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever om welke reden dan ook die niet schriftelijk zijn vastgelegd in een Overeenkomst, of indien kosten ontstaan doordat Opdrachtgever op enige wijze in gebreke blijft, waardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk of moeilijk wordt, zijn deze werkzaamheden en / of deze kosten zullen worden gezien als meer werk en als zodanig aan de Klant worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven van Voiped Telecom.

7.7 Voor zover de overeengekomen vergoedingen betrekking hebben op een bepaalde periode en niet over de gehele periode verschuldigd zijn, kan Voiped Telecom een vergoeding per kalenderdag in rekening brengen.

Artikel 8: Facturering en betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ontvangt de Klant een maandelijkse elektronische factuur van Voiped Telecom met vermelding van de kosten voor het gebruik van de Verbinding en Services (inclusief eventuele kosten voor Aanvullende Services of Services van derden) en, indien van toepassing, de eenmalige kosten . Maandelijkse vaste tarieven / kosten worden door Voiped Telecom drie maanden van tevoren in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal geschieden via automatische incasso, waarvoor de Klant aan Voiped Telecom schriftelijke toestemming zal geven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Voiped Telecom. Indien is overeengekomen dat betaling op een andere wijze plaatsvindt, is Voiped Telecom gerechtigd hiervoor een vooraf aangekondigd extra tarief in rekening te brengen. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgetrokken vanwege een gebrek aan saldo of een gebrek aan autorisatie om over het saldo te beschikken,Voiped Telecom zal de Klant informeren. De Klant stort vervolgens binnen 5 (vijf) dagen het verschuldigde bedrag op het door Voiped Telecom opgegeven rekeningnummer.

8.2 De Klant is verplicht Voiped Telecom de op de factuur vermelde kosten binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Facturen zijn alleen betaalbaar aan Voiped Telecom. Het tijdstip van betaling wordt beschouwd als het moment waarop Voiped Telecom de betaling heeft ontvangen. De voorafgaande kennisgeving van een automatische incasso wordt gegeven door de factuur die de klant ten minste 8 dagen voor de incassodatum ontvangt.

8.3 Indien de Klant van mening is dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij Voiped Telecom hiervan binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk op de hoogte te stellen. Eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan alleen in overweging worden genomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Voiped Telecom.

8.4 In geval van bijzondere omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot: Ongewoon hoog of kostbaar telecommunicatieverkeer in korte tijd; b. Het ontstaan van redelijke twijfel over het legitieme gebruik van de verbinding; c. Indien de factuur tweemaal het gemiddelde van de afgelopen drie maanden of € 500 (vijfhonderd euro) overschrijdt, indien een dergelijk gemiddelde te laag of niet beschikbaar is, of hoger is dan enig ander bedrag dat aanvullend door Voiped Telecom als limiet is gesteld, wordt Voiped Telecom bevoegd om de Klant hiervan op de hoogte te stellen en een tussentijdse factuur op te stellen en / of een (onmiddellijke) vooruitbetaling te verlangen.

8.5 Voiped Telecom heeft het recht om de Dienst of individuele Verbindingen (tijdelijk) te beëindigen als de (onmiddellijke) betaling niet wordt gedaan.

8.6 Iedere vordering van de Klant tot verrekening van een openstaand bedrag tegen een vordering op Voiped Telecom is uitgesloten.

8.7 De basis voor facturering is de informatie over de Verbinding geregistreerd door Voiped Telecom en het gebruik ervan is bindend.

8.8 Indien de Klant niet tijdig heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling automatisch in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Voiped Telecom op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Voiped Telecom heeft recht op vergoeding van de wettelijke rente over het totaal openstaande bedrag en op vergoeding van gemaakte kosten voor inning van openstaande bedragen. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur met een minimum van € 150, -.

8.9 Betalingen door de Klant worden altijd beschouwd als de eerste betaling van alle rente en kosten en vervolgens de langst openstaande facturen, zelfs als de Klant aangeeft dat de betaling voor een latere factuur is.

Artikel 9: (Beperking van) aansprakelijkheid

9.1 Voiped Telecom is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het niet of niet correct functioneren van haar Diensten, Verbindingen en / of Voorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Voiped Telecom.

9.2 Voiped Telecom is in geen geval aansprakelijk voor de manier waarop de Klant gebruik maakt van de door Voiped Telecom geleverde Diensten, Verbindingen en / of Voorzieningen. De Klant vrijwaart Voiped Telecom voor claims van derden met betrekking tot de inhoud van de gegevens, internet en / of spraakverkeer en / of gegevens die door de Klant zijn verzonden met behulp van de Services, Verbindingen en / of Voorzieningen.

9.3 Indien Voiped Telecom op grond van artikel 9.1 aansprakelijk is voor directe schade die direct verband houdt met deze tekortkoming en gehouden is tot schadevergoeding, zal deze nimmer meer bedragen dan het maandelijkse factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde diensten en / of producten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van € 10.000, -. Een reeks gerelateerde evenementen wordt beschouwd als 1 (één) evenement en dit maximum is van toepassing per jaar. Als de schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Voiped Telecom, zal de vergoeding nooit hoger zijn dan het werkelijk door de verzekeraar betaalde bedrag in het specifieke geval. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste verkopen, schade door downtime en / of gederfde winst) is uitgesloten.Aansprakelijkheid voor schade geleden door de Klant als gevolg van het niet functioneren van een Dienst bestaande uit een telefoon- of elektronische alarminstallatie en / of kostenregistratiesysteem (inclusief aansluitingen voor alarmen en / of elektronische (PIN) betalingen) is uitgesloten.

9.4 Alle vorderingen van de Klant tot vergoeding van schade moeten binnen 2 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Voiped Telecom worden gemeld, op straffe van vernietiging van dergelijke vorderingen.

9.5 De Klant vrijwaart Voiped Telecom voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.

9.6 De klant is aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik van de service / verbinding en de daaraan toegewezen nummers, domeinnamen, IP-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadressen. De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die de Klant op zijn systemen plaatst. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor de bescherming van zijn (rand) apparatuur (zoals telefooncentrales) tegen oneigenlijk gebruik van deze (rand) apparatuur door derden of het binnendringen in deze (rand) apparatuur door derden. Voiped Telecom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik en / of deze inbreuk en de Klant vrijwaart Voiped Telecom voor alle schade en / of kosten die daarmee verband houden.

9.7 Het is de Klant niet toegestaan de Service te gebruiken in strijd met een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de wet en de Overeenkomst, waaronder illegale spamming, de verspreiding van onwettige inhoud, hacken of ander misbruik, en alle gebeurtenissen waarnaar wordt verwezen als 'oneigenlijk gebruik' 'zoals niet volledig vermeld in artikel 10.2, onder b). De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen. Indien er (redelijke reden is om aan te nemen) oneigenlijk gebruik van de Dienst jegens derden van Voipedor, is de Klant volledig aansprakelijk voor de door Voiped Telecom en / of derden gemaakte kosten en de daaruit voortvloeiende schade en dient de Klant Voiped Telecom dienovereenkomstig te vrijwaren. Voiped Telecom heeft het recht om onmiddellijk bevoegde overheidsinstanties en derden met relevante belangen te informeren over alle informatie die relevant is voor oneigenlijk gebruik, inclusief persoonsgegevens,zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid ontstaat.

9.8 In het geval van een niet-toerekenbare tekortkoming ('Overmacht') van Voiped Telecom, kan de Klant er niet op aandringen dat Voiped Telecom zijn verplichtingen nakomt. Er is sprake van overmacht in situaties waarin Voiped Telecom niet in staat is haar verplichtingen na te komen als gevolg van handelingen of nalatigheden van de Klant, defecten en / of storingen in de (rand) apparatuur, systemen en / of het netwerk van de Klant, oneigenlijk gebruik van of in -indringing in de (perifere) hardware (zoals telefooncentrales), fraude, misbruik, onderhoud, (dreiging van) oorlog, rel, terrorisme, aanslagen, oorlogshandelingen, brand, waterschade, vorst, 'onwerkbaar weer', bliksem , storm, overstromingen, aardbevingen, (nucleaire) explosies, stakingen, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomuitval, veiligheids- en milieueisen (zoals verontreinigd land,bodemdaling en / of gebouwen en asbest), geweigerde en / of beperkte toegang tot gronden en / of gebouwen, voorwaarden gesteld door grondeigenaren (zoals installatie van sierbestrating of bepaalde werken), vertragingen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, kabelbreuk veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden.

Artikel 10: Verplichtingen van de klant

10.1 De Klant verbindt zich ertoe de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de belangen van Voiped Telecom. De Klant zal Voiped Telecom op geen enkele manier hinderen bij de levering van haar Diensten. Het is de Klant bijvoorbeeld niet toegestaan om handelingen als het initiëren van processen en / of software op de systemen van Voiped Telecom uit te voeren, waarvan Voiped Telecom meent dat deze de Voiped Telecom-systemen en / of die van andere (internet) gebruikers zouden kunnen beschadigen.

10.2 De Klant zal Voiped Telecom alle informatie verstrekken die nodig is voor het onderhoud van de Diensten. Dit omvat het tijdig melden van wijzigingen in adresgegevens, factuurgegevens en / of andere relevante gegevens.

10.3 De Klant onthoudt zich van elke actie of nalatigheid jegens Voiped Telecom die kan resulteren in strijd met wettelijke bepalingen en / of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst.

10.4 De Klant zal Voiped Telecom alle assistentie verlenen, die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden tijdens en / of namens de levering van Diensten.

10.5 Indien levering van de gevraagde dienst technisch niet mogelijk is, kan Voiped Telecom aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Klant moet voldoen voordat de Dienst wordt geleverd. Als niet aan deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan, kan de klant geen aanspraak maken op levering van de dienst.

10.6 De Klant houdt zich aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor internetgebruik. Het kan zijn dat de Dienstbeschrijving aanvullende concrete bepalingen bevat. De Klant houdt zich ook aan de gedragsregels die van toepassing zijn op de desbetreffende Diensten en het zogenaamde 'fair use policy' die op de website van Voiped Telecom (www.voiped.eu) worden gepubliceerd.

Artikel 11: Persoonsgegevens en verkeersgegevens

11.1 Voiped Telecom verzamelt niet meer persoonlijke of verkeersgegevens dan nodig is voor het leveren van de Diensten en haar activiteiten. De verzamelde gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en voor de doeleinden die worden vermeld op de website

Autoriteit Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. De Klant geeft toestemming voor de verwerking en het gebruik van zijn gegevens namens de databases of geautomatiseerde bestanden die Voiped Telecom maakt in verband met haar diensten en facturering. Deze gegevens worden opgeslagen en beheerd conform de geldende (privacy) wetgeving.

11.2 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het volgende: het aanbieden en leveren van diensten; activiteiten gericht op verantwoord bedrijfsbeheer, zoals beveiliging, risicovermindering en integriteitsonderzoek, onder meer om fraude en misbruik te voorkomen; financiële administratie en het facturatieproces inclusief incasso, klachtenbehandeling en verstrekking van gegevens aan derden ten behoeve van het innen van vorderingen; het beheren, uitbreiden en optimaliseren van de klantendatabase, eventueel gebruikmakend van (direct) marketingactiviteiten door derden; het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van Voiped Telecom diensten en producten, onder meer door klanten te informeren en gebruik te maken van (direct) marketingactiviteiten en marktonderzoek; naleving van wettelijke verplichtingen,zoals het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafprocedures of in het belang van de staatsveiligheid; training en instructie van eigen personeel; en netwerkbeheer. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de bedrijfsvoering of zoals voorgeschreven door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

11.3 Tenzij de Klant heeft verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben, verleent hij Voiped Telecom hierbij het recht om de persoonsgegevens van de eerstgenoemde aan derden vrij te geven voor opname in een (elektronische) telefoongids.

11.4 Voiped Telecom is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens door het nemen van maatregelen van organisatorische en technische aard.

 Artikel 12: Nummerweergave

12.1 Het is mogelijk dat meerdere netwerkterminals van waaruit wordt gebeld of een nummer waarmee een individuele klant kan worden geïdentificeerd, worden doorgegeven aan de opgeroepen netwerkterminal voordat de verbinding tot stand is gebracht. De Klant wordt echter de mogelijkheid geboden om de vrijgave van het nummer waarmee deze kan worden geïdentificeerd, te blokkeren.

12.2 Elke gebelde Klant krijgt de mogelijkheid om de vrijgave van het nummer van de oproepende netwerkterminal te blokkeren. Deze blokkeermogelijkheid is kosteloos tenzij er herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt van deze blokkeermogelijkheid door de Klant zonder een redelijk doel, waarna Voiped Telecom een redelijke vergoeding in rekening kan brengen.

12.3 Geblokkeerde nummers kunnen door Voiped Telecom worden gedeblokkeerd wanneer een noodnummer wordt gebeld. De naam, het adres, de postcode en de woonplaats van de klant kunnen door Voiped Telecom ook worden verstrekt aan nood- en hulpdiensten als een noodnummer wordt gebeld.

Artikel 13: Contractverwerving

13.1 De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst mogen door de Klant niet aan een derde worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voiped Telecom.

13.2 De Klant verleent voorafgaande toestemming en medewerking aan volledige of gedeeltelijke overdracht door Voiped Telecom van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.

 Artikel 14 Duur en beëindiging algemeen

14.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum zoals bepaald in artikel 3.7 en de looptijd van de overeenkomst gaat in op de Ready for Service Datum van de laatste verleende dienst. Behalve voor eenmalige kosten die bedoeld zijn voor installatie of levering van de Service, vindt de facturering voor een Service plaats vanaf deze Ready for Service-datum. Voiped Telecom zal de Klant informeren over de Klaar voor Servicedatum. Als de Klant niet op de hoogte is gesteld van de Klaar voor Servicedatum, wordt de duur van de Overeenkomst geacht te zijn begonnen op het moment dat de Klant gebruik heeft gemaakt van de Service. Voiped Telecom zal bij ondertekening van de Overeenkomst eenmalige tarieven voor installatie en levering van de Dienst in rekening brengen.

14.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één (1) jaar.

14.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst verlengd met termijnen van één (1) maand, tenzij Klant of Voiped Telecom de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, met een opzegtermijn van tenminste één maand voor het einde van de betreffende periode. , van de wens om de overeenkomst te beëindigen. De Overeenkomst eindigt dan bij wet aan het einde van de laatste dag van de dan geldende periode.

14.4 De Overeenkomst voor CPS Service wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De Overeenkomst voor CPS kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

14.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere verbindingen op meerdere locaties van de Klant, dan geldt het volgende: Een verbinding wordt tot stand gebracht per locatie van de Klant (hierna: 'Locatie') en door de Klant geaccepteerd voor een termijn als bedoeld in 0 De termijn begint op de Ready for Service-datum van de verbinding die onder de overeenkomst op de desbetreffende locatie wordt verstrekt. Facturering voor een Service vindt ook plaats vanaf deze Ready for Service Datum. De begin- en einddatum van een verbinding kunnen per locatie verschillen, afhankelijk van de datum voor gereed voor service. De acceptatietermijn van de Aansluiting per Locatie wordt automatisch verlengd na het afsluiten van de minimumperiode met telkens 12 maanden, tenzij Voiped Telecomor de Klant de wederpartij schriftelijk op de hoogte stelt,met een opzegtermijn van ten minste drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode, van haar wens de overeenkomst te beëindigen. De desbetreffende Aansluiting waarop op de specifieke locatie melding is gedaan eindigt dan aan het einde van de laatste dag van de betreffende periode. De overeenkomst blijft van kracht zolang alle verbindingen op alle locaties van de overeenkomst niet zijn beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 14.5.

14.6 Indien de Overeenkomst of een geaccepteerde Verbinding tussentijds zonder opgave van redenen door de Klant wordt beëindigd, vóór het einde van de minimumperiode of verlengde periode van de Overeenkomst, is onverminderd de overige rechten van Voiped Telecom een afrekeningsvergoeding verschuldigd door de Klant onmiddellijk na de voortijdige beëindiging. Deze afwikkelingsvergoeding bestaat, naast de openstaande gefactureerde bedragen voor de Dienst, uit het volgende: (i) honderd procent (100%) van de vaste terugkerende maandelijkse tarieven voor de Aansluiting en indien van toepassing (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de verbinding voor de volledige initiële periode of verlengde periode van de Overeenkomst of gerelateerde Verbinding.Het deel van de vereffeningsvergoeding met betrekking tot de maandelijkse tarieven voor de Aansluiting wordt bepaald door het gemiddelde maandelijkse volume dat via de Dienst wordt verbruikt en gefactureerd door Voiped Telecom gedurende de reeds verstreken periode te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de Overeenkomst tussentijds is beëindigd. Indien de Klant de Overeenkomst of een Verbinding beëindigt voordat de Dienst zonder opgaaf van redenen wordt geleverd, is hij ook de eenmalige vergoeding verschuldigd voor de installatie en / of levering van de Dienst zonder kortingen aan Voiped Telecom.zij is tevens de eenmalige vergoeding verschuldigd voor de installatie en / of levering van de Dienst zonder kortingen aan Voiped Telecom.zij is tevens de eenmalige vergoeding verschuldigd voor de installatie en / of levering van de Dienst zonder kortingen aan Voiped Telecom.

14.7 Indien de Klant wenst dat Voiped Telecom meewerkt aan de overgang naar de diensten van een nieuwe leverancier na de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst, zal de Klant Voiped Telecom hiervan minimaal 3 (drie) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. Voiped Telecom is niet verplicht deze medewerking te verlenen en kan nadere voorwaarden stellen. Indien Voiped Telecom de Services (gedeeltelijk) voortzet gedurende de door Voiped Telecom vast te stellen overgangsperiode, vervallen alle toepasselijke disconteringsvoeten en worden de standaardtarieven voor de desbetreffende Services in rekening gebracht. Bovendien blijven deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing op deze Services.

14.8 Indien Voiped Telecom kosten heeft gemaakt voor het overdragen van (telefoon) nummers van de Klant, zal de Klant deze kosten terugbetalen bij het beëindigen van de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen minimumperiode, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14.3, 14.5 en 14.6.

14.9 Als een Overeenkomst betrekking heeft op zowel de levering van Direct Access Services als CPS, kan gedeeltelijke beëindiging plaatsvinden in overeenstemming met de beëindigingsbepalingen die van toepassing zijn op de te beëindigen Service zoals beschreven in de artikelen 14.3, 14.5 en 14.6.

14.10 Elk van de partijen heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder juridische tussenkomst te beëindigen indien: de wederpartij binnen een redelijke termijn na de datum van ingebrekestelling in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst; de wederpartij failliet wordt verklaard of surséance van betaling is verleend; de wederpartij surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of met zijn schuldeisers regelingen wil treffen voor niet-betaling.

14.11 Voiped Telecom is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien: de Klant op welke wijze dan ook in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn geen aanwijzing heeft gegeven dat hij alsnog zal nakomen; b. er sprake is van (vermoedelijk) misbruik of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting, Dienst, of gerelateerde Voorzieningen, Faciliteiten en / of Diensten (zoals maar niet beperkt tot beschikbare (informatie) nummers, al dan niet door de Klant; c. Als de Klant gebruik van een kiezer zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voiped Telecom d.indien de Klant gebruik maakt van een gespreksgenerator zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voiped Telecom; e. hiervoor is een overheidsbeslissing genomen, onder meer om veiligheids- en beveiligingsredenen f) er is sprake van overmacht veroorzaakt door een tekortkoming die niet aan Voiped Telecom is toe te schrijven; g) de Klant heeft valse of onjuiste (persoons) gegevens verstrekt; h. Klant heeft onder valse voorwendselen een overeenkomst gesloten; ik. Er zijn ernstige redenen waardoor van Voiped Telecom redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst nakomen.Klant heeft onder valse voorwendselen een overeenkomst gesloten; ik. Er zijn ernstige redenen waardoor van Voiped Telecom redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst nakomen.Klant heeft onder valse voorwendselen een overeenkomst gesloten; ik. Er zijn ernstige redenen waardoor van Voiped Telecom redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst nakomen.

14.12 In geval van opschorting of beëindiging als bedoeld in artikel 14.11 is Voiped Telecom niet aansprakelijk jegens de Klant en / of derden. In geval van bewijs van misbruik of (vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft Voiped Telecom ook het recht om alle betalingen die de Klant verschuldigd is en in de toekomst aan de Klant verschuldigd is, in te houden, de belangen te waarborgen, de kosten te dekken en het verlies van Voiped Telecom en / of derden. Indien Voiped Telecom na onderzoek besluit dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik en de Klant niet onweerlegbaar het tegendeel heeft bewezen, zullen de daarmee verband houdende vergoedingen zeker niet aan de Klant worden betaald. In geval van opschorting of beëindiging als bedoeld in artikel 14.11, zijn alle aanspraken van Voiped Telecom op de Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

14.13 Voiped Telecom kan nadere voorwaarden stellen alvorens haar Dienst te blijven leveren, voor zover deze voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken of in geval van een van de situaties genoemd in artikel 14.10 of artikel 14.11 zich voordoet. Indien de Dienst na opschorting wordt hervat, is Voiped Telecom gerechtigd hiervoor eenmalige tarieven in rekening te brengen.

Artikel 15: Aanpassingen

15.1 Voiped Telecom kan op elk moment haar aanbod van Services voor bepaalde bestemmingen of nummers wijzigen, opschorten of intrekken op basis van kwaliteits- en / of kwantiteitsoverwegingen.

15.2 Indien Voiped Telecom dit wenselijk acht, is Voiped Telecom altijd bevoegd wijzigingen aan te brengen in de voor de Dienst gebruikte infrastructuur, vervoerders, technische voorzieningen, technologie of hardware.

15.3 Voiped Telecom is desgevallend om technische of zakelijke redenen bevoegd een (aangeboden) Dienst te beëindigen en / of te wijzigen, waarbij Voiped Telecom zal trachten waar mogelijk een vervangende dienst aan te bieden. Dit geldt ook in gevallen waarin Voiped Telecom afhankelijk is van de levering van (een deel van) de Dienst door derden, die om welke reden dan ook wordt beëindigd of gewijzigd.

Artikel 16: Voiped Telecom-systemen en intellectuele eigendomsrechten

16.1 Voiped Telecom is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving, haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken voor zover noodzakelijk voor het onderhoud van de systemen, of voor verbeteringen of vernieuwingen van die systemen.

16.2 Voiped Telecom is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de toegangsprocedure (loginprocedure) van de Diensten.

16.3 Voiped Telecom is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het bepaalde in artikel 16.1 en / of artikel 16.2.

16.4 De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik dat wordt gemaakt van zijn combinatie van Gebruikersnaam en Wachtwoord, zoals bestellingen en verzoeken, alsof het een standaardovereenkomst betreft als bedoeld in artikel 3.7.

16.5 Alle rechten op de Services en Gebruiksproducten en aanduidingen die Voiped Telecom ontwerpt, levert of verstrekt zoals handleidingen, promotiemateriaal en andere items komen toe aan Voiped Telecom. Afnemer is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Voiped Telecom of producten of bepalingen te verwijderen.

 Artikel 17: Bepalingen

17.1 Het is mogelijk dat Voiped Telecom bepaalde Voorzieningen installeert ten behoeve van de Services, mits deze al dan niet zijn inbegrepen in de prijs van de overeengekomen Services. Tenzij anders overeengekomen, verzorgt Voiped Telecom de Voorzieningen.

17.2 De Klant krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software en de bijbehorende gebruikersdocumentatie te gebruiken. De klant gaat akkoord met de licentievoorwaarden met betrekking tot deze software en documentatie. De Klant is niet bevoegd derden toe te staan deze software en / of documentatie te gebruiken.

17.3 Met betrekking tot garantie, onderhoud en werking van de Bepalingen zijn de voorwaarden en condities van de leverancier van de desbetreffende Bepalingen van toepassing.

17.4 Het eigendom van Voorzieningen wordt niet overgedragen aan de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.5 De Klant is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen in de Bepalingen, deze te verplaatsen, te openen of anderszins te verwerken en / of te beïnvloeden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Voiped Telecom.

17.6 De Klant zal derden informeren die rechten op de Bepalingen doen gelden of maatregelen wenst te nemen, zoals beslaglegging op de eigendom van Voiped Telecom. De Klant zal in dat geval ook direct Voiped Telecom informeren.

17.7 Installatie van Voorzieningen wordt uitgevoerd door Voiped Telecom of door Voiped Telecom ingehuurde installateurs op een met de Klant overeengekomen locatie.

17.8 De Klant zal zich onthouden van het reproduceren en / of openbaar maken en / of anderszins verspreiden van de software en de bijbehorende gebruikersdocumentatie anders dan nodig is voor het normale gebruik van de Services en opslag (back-up) doeleinden voor eigen intern gebruik. Bij het maken van opslag (back-up) kopieën voor intern gebruik, zal de Klant zich onthouden van het wijzigen van gegevens en karakters die het eigendom en de oorsprong bepalen.

17.9 Tijdstip van installatie, programmering en onderhoud van de Voorzieningen zal zoveel mogelijk in overleg tussen de Klant en Voiped Telecom worden vastgesteld.

17.10 De Klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de Voorzieningen, tenzij de schade wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van Voiped Telecom. Het door de Klant terug te betalen bedrag in geval van aansprakelijkheid van de Klant is minimaal gelijk aan de vervangingswaarde van de Voorzieningen.

17.11 Bij beëindiging van de Overeenkomst is de Klant verplicht om op eerste verzoek van Voiped Telecom mee te werken aan het uitgeven of terughalen van de Voorzieningen of het laten doen hiervan. Indien de Klant in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 17.11, is de Klant verplicht om Voiped Telecom de vervangingswaarde van de desbetreffende Bepalingen te vergoeden, waarvan het bedrag door Voiped Telecom wordt bepaald, en alle kosten die Voiped Telecom in verband hiermee maakt. in gebreke blijven van de Klant. Betaling van de vervangingswaarde van de Bepalingen en / of de bovengenoemde kosten laat de overige rechten van Voiped Telecoms onverlet, zoals het recht van Voiped Telecom om de teruggave van de Bepalingen door de oplegging van een boete gerechtelijk te vorderen.

 Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming daarvan is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de CISG is uitgesloten.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en / of voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of een andere door Voiped Telecom te bepalen rechter.

Artikel 19: Wijzigingen van de algemene voorwaarden en slotbepalingen

19.1 Voiped Telecom is bevoegd de Algemene Voorwaarden, die voor de Klant van kracht worden op de bij de bekendmaking van dergelijke wijzigingen vermelde datum, eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen op of via de factuur kenbaar worden gemaakt.

19.2 Veertien dagen na bekendmaking treden wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in werking, tenzij een andere termijn is aangegeven.

19.3 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Voiped Telecom (www.voiped.eu). Op verzoek worden ze ook gratis door Voiped Telecom verzonden.

19.4 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en / of de overeenkomst al dan niet toepasselijk worden verklaard in de rechtbank, laat dit onverlet de toepasselijkheid van alle overige bepalingen. Partijen zullen ter vervanging van de oude nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden.

19.5 Wijzigingen in de bekwaamheid van de Klant, diens vertegenwoordigers of agenten, ook indien deze zijn geregistreerd in openbare registers, met betrekking tot Voiped Telecom gaan pas in nadat Voiped Telecom hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld door de Klant. 19.6 De Klant is verplicht Voiped Telecom onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke (voorgenomen) adreswijziging en / of wijziging van (factuur) gegevens. In zijn relatie met Voiped Telecom kiest de Klant uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Klant schriftelijk aan Voiped Telecom opgegeven adres.

19.7 In geval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, zal de Klant Voiped Telecom hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.